Zahradní nábytek BearCounty


Obchodní podmínky

Tyto dodací a obchodní podmínky platí pro internetový obchod www.nabytek-zahradni.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.

Základní ustanovení
Níže uvedené Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí veškerých elektronických objednávek. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Prodávající
Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.nabytek-zahradni.cz společnost VLADEKO spol. s r.o. (IČ: 25087088 , DIČ: CZ25087088) se sídlem Karlštejnská 97 , Tachlovice 25217

Kupující
Koncový spotřebitel - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí Zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.

Podnikatelský subjekt - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy.

 

Cena zboží
Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez vyslovného upozornění Kupujícího. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. Pro kupujícího platí uvedená cena v době objednávky.

 

Objednávky zboží
Kupující může objednávat zboží ze sortimentu Prodávajícího telefonicky, emailem, faxem nebo prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.nabytek-zahradni.cz


Objednávka musí obsahovat: druh zboží, místo dodání (jméno, adresu, telefon příjemce), identifikační údaje objednavatele (jméno, adresu, telefon). Prodávající si vyhrazuje právo ověřit pravost objednávky telefonicky.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží Kupujícím. Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem emailového potvrzení ze strany Prodávajícího. K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží.

V případě, že Kupující provede objednávku a není-li domluveno s Prodávajícím jinak, platí pro Kupujícího vždy aktuální cena uvedená v internetovém katalogu.

Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce. Kupní smlouva je splněna dodáním zboží Kupujícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnutí objednávky bez uvedení důvodu. Odmítnutí objednávky provede Prodávající písemně na e-mail objednavatele uvedený v objednávce.

 

Dodání zboží
Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři, v případě osobního odběru bude zboží dodáno v provozovně v Tachlovicích Karlštejnské 97 , 25217 Tachlovice . Vlastnická práva na zboží přecházejí na Kupujícího dnem uhrazení částky za objednané zboží a služby. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit sjednanou cenu zboží.

Platební podmínky
Platbu je možno provést:

  1. bankovním převodem tzn. platbu před převzetím zásilky, zakoupené zboží posíláme po připsání požadované částky na náš účet
  2. dobírkou tj. při převzetí zásilky
  3. hotově na naší provozovně v Karlštejnské 97 , 25217 Tachlovice

Kupujícímu je dodán daňový doklad splňující veškeré náležitosti dané zákonem při dodání zboží.
Zboží zůstává majetkem Prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.

Odstoupení od smlouvy
V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb., má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako Koncový spotřebitel fyzická osoba (tzn. nikoliv jako Podnikatelský subjekt) a způsobem objednání jiným než osobně. Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady a nebezpečí prostřednictvím některého z přepravců. V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:
- zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení,
- v původním obalu,
- s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, atd.).
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou.

Odpovědnost za vady, reklamace
Uplatňování reklamací a postup pro jejich vyřizování řeší Reklamační podmínky.


Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím.

Obě strany se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. Tyto dodací a obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.ledna 2008. Změny podmínek vyhrazeny.

 Doporučujeme : Zahradní jezírka